Wat betekent de nieuwe Wet Pensioenverdeling voor uw scheiding?

Er zijn al lange tijd plannen de pensioenwetgeving bij scheiding te veranderen.
Volgens de huidige wetgeving blijven de meeste ex-echtgenoten of ex-geregistreerde partners via hun pensioenregeling levenslang met elkaar verbonden.
Omdat dit tot vervelende situaties kan leiden, komt er een nieuwe wet: de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding.
Deze wet zou ingaan op 1 juli 2022, maar de invoering is uitgesteld.

De reden voor dit uitstel is dat er een wijziging van het gehele pensioenstelsel op stapel staat. Daarvoor is op 30 maart 2022 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, de Wet Toekomst Pensioenen. Vanwege deze grote wijziging is besloten de invoering van de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding op te schuiven naar 2027. Toch leggen wij u graag alvast uit wat er gaat veranderen in de nieuwe wet.

Hoe is het nu geregeld?

Onder de huidige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is de hoofdregel dat de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, tussen ex-echtgenoten wordt verdeeld.
Dit wordt ook wel verevening genoemd.
De ex-partner die recht heeft op een deel van het pensioen van de ander is afhankelijk van de ex-partner die het pensioen opbouwt.
Kiest de pensioen opbouwende ex-partner voor vervroeging of uitstel van de pensioendatum? Dan gaat het pensioen van de ex-partner ook eerder of later in.

Ex- echtgenoten zijn vrij om andere afspraken te maken. Zo kunnen zij kiezen voor verevening in een andere verhouding, kunnen zij afzien van het door de andere echtgenoot opgebouwde ouderdomspensioen of kunnen zij kiezen voor conversie als de pensioenuitvoerder daaraan meewerkt. De pensioenuitvoerders moeten binnen twee jaar na de scheiding op de hoogte worden gebracht van de keuze van de ex-echtelieden. Gebeurt dat niet of wordt de pensioenuitvoerder te laat ingelicht? Dan kan de pensioenuitvoerder het volledige pensioen aan de ex-partner betalen die het pensioen heeft opgebouwd. Die ex-partner moet een deel van het pensioen doorbetalen aan de ander. Dat kan vervelende situaties opleveren.

Wat is conversie?

Conversie betekent letterlijk “omzetting”. Conversie van pensioen houdt in dat een deel van het ouderdomspensioen van de ene ex-echtgenoot samen met het nabestaandenpensioen (“bijzonder partnerpensioen” genaamd) definitief wordt omgezet in een eigen ouderdomspensioen voor de andere ex-echtgenoot. Daardoor wordt de pensioenband tussen ex-echtgenoten verbroken. Voor de uitkering van het ouderdomspensioen bent u na conversie dus niet meer afhankelijk van het moment waarop uw ex-echtgenoot met pensioen gaat. Conversie kan nadelig zijn, omdat bij overlijden van een voormalig partner geen recht op het afgestane deel van het nabestaandenpensioen meer bestaat. Omdat definitief afstand wordt gedaan van een deel van het ouderdomspensioen, kan dit bij overlijden van een ex-echtgenoot niet terugkomen bij degene die dit heeft opgebouwd.

Wat verandert er onder de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding

Net als onder de huidige regeling heeft elke ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Onder de nieuwe wet wordt conversie de standaardregel. De ex-partner die een deel van het pensioenrecht krijgt, kan straks dus zelf bepalen wat hij met dat deel van het pensioen doet: eerder of later laten ingaan. De helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde bijzonder partnerpensioen (nabestaandenpensioen) wordt samengevoegd met de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde rechten op ouderdomspensioen. Bijzonder partnerpensioen waarop aanspraak kan worden gemaakt, wordt onder de nieuwe wet dus beperkt tot de helft van hetgeen in de huwelijkse periode is opgebouwd. De conversie wordt automatisch verwerkt. Het is onder de nieuwe wet dus niet meer nodig om nog een echtscheidingsformulier in te sturen naar de pensioenuitvoerder. De mogelijkheid van verevening vervalt.

Het uitgangspunt verandert dus, maar ook onder de nieuwe wet is het mogelijk om in overleg afwijkende afspraken te maken. Wilt u samen afwijken van de nieuwe standaardregel? Dan moet u dat in principe binnen zes maanden na inschrijving van de echtscheiding aan de pensioenuitvoerder doorgeven. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de verdelingsgerechtigde verzoekt om het bijzonder partnerpensioen niet te converteren, zodat die aanspraak in stand wordt gehouden. Ook kan worden afgezien van conversie zodat ieder de door hem / haar opgebouwde pensioenen behoudt, of is een afwijkende verdelingsperiode of afwijkend verdelingspercentage mogelijk.

Als u hier meer over wilt weten, neemt u dan vrijblijvend contact op: info@family-affairs.nl / 010-4049588.